Top cổ phiếu 🔴Đại Bàng Tung Cánh (Giá vừa vượt đỉnh lịch sử)

Xem cổ phiếu “Đại Bàng Tung Cánh” ở đâu ?

Bấm ↓ để mở:

Xem cổ phiếu Đại Bàng Tung Cánh

“Đại Bàng Tung Cánh” nghĩa là gì ?

Akira Lê
Akira Lê
Đại Bàng Tung Cánh là Giá vừa vượt đỉnh lịch sử, đâm thủng mốc kháng cự ở trên, để vươn lên một tầm cao mới. Theo nguyên tắc “Vỡ Hộp”, đã lên, là lên nữa !
  • Giá vừa vượt đỉnh, thì sẽ điều chỉnh rồi tăng tiếp (Lên là lên tiếp)
  • Giá vừa thủng đáy, thì sẽ phục hồi một chút, rồi giảm tiếp (Xuống là xuống tiếp)
Akira Lê